RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu, ul. mjra Henryka Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc,

 2. W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych Pan Piotr Laskowski, który dostępny jest pod adresem e-mail: p.laskowskiiodo@wp.pl.

 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach, Ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej). W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody. Dane wizerunkowe zbierane są tylko w celach promocji wydarzeń kulturalnych.

 4. Na mocy przepisów prawa, odbiorcami danych mogą być:

  1. organy i instytucje na podstawie obowiązujących przepisów,

  2. firmy świadczące usługi na podstawie zawartych umów powierzenia z Administratorem.

 5. Dane osobowe podlegają okresowemu przeglądowi i są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, bądź do czasu cofnięcia zgody jeśli na tej podstawie dochodziło do przetwarzania danych osobowych.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

 7. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych naruszy przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Warszawa, 00- 193, ul. Stawki 2, tel. (22) 5310300, fax. (22) 5310301.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie będą również podlegały automatycznemu przetwarzaniu z profilowaniem włącznie.

 9. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do skorzystania z usług Administratora.