Nabór na stanowisko: bibliotekarz

27 czerwca 2022 Bez kategorii

praca

Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu ogłasza nabór na wolne stanowisko bibliotekarza w PBP w Sierpcu, ul. mjra Henryka Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc
- pełny etat.
Dokumenty należy składać wyłącznie w formie papierowej do dnia 26.07.2022 r. Poniżej pełen tekst ogłoszenia.
1. Wymagania niezbędne
• wykształcenie wyższe bibliotekarskie z przygotowaniem pedagogicznym lub wyższe
wykształcenie pedagogiczne i ukończone studia podyplomowe z bibliotekarstwem,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku,
• znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek.
2. Wymagania dodatkowe:
• umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
• biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
• swobodne korzystanie z internetu i umiejętność wykorzystywania go w pracy,
• umiejętność pisania, korekty, formatowania i redagowania tekstu,
• znajomość rynku wydawniczego,
• umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,
• sumienność, obowiązkowość, zaangażowanie,
• kandydat powinien posiadać cechy osobowe i umiejętności niezbędne do bezpośredniej pracy
z czytelnikami.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• obsługa użytkowników biblioteki,
• organizacja różnorodnych form pracy z użytkownikiem biblioteki,
• popularyzacja czytelnictwa i promocja biblioteki.
• gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
• planowanie i koordynowanie działań promocyjnych (spotkań z autorami, zajęcia czytelnicze
dla dzieci, przeprowadzanie konkursów)
• prowadzenie obowiązującej dokumentacji bibliotecznej (planowanie, statystyka,
sprawozdawczość),
• dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki,
4. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV wraz ze zdjęciem oraz klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
• kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku
bibliotekarza,

4. Termin i miejsce składania dokumentów:
• Dokumenty należy składać wyłącznie w formie papierowej do dnia 26.07.2022 roku w Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Sierpcu, ul. mjra Henryka Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc, w godzinach
pracy biblioteki (liczy się data wpływu do biblioteki) z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko
bibliotekarz”
• Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy
kwalifikacyjnej.
• Biblioteka zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego
kandydata.
• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej PBP w Sierpcu
(www.pbp.sierpc.pl) i stronie BIP Starostwa Powiatowego w Sierpcu
(www.sierpc.starostwo.gov.pl). Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w
Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu zostaną dołączone do jego akt osobowych.
• Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną
zniszczone.
• Przewiduje się zawarcie umowy o pracę na okres próbny. Jeżeli pracownik spełni wymagania
pracodawcy związane ze stanowiskiem, po zakończeniu okresu próbnego zostanie zawarta
umowa o pracę na pełny etat. Przewidywany termin zatrudnienia 1 września 2022.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 275 29 71
/-/ dr Elżbieta Gozdowska
Dyrektor PBP w Sierpcu
Załączniki:
1) Nabór na wolne stanowisko – ogłoszenie
2) Kwestionariusz osobowy
3) Klauzula informacyjna do procesu rekrutacji
4) Oświadczenie