Nabór na stanowisko: młodszy bibliotekarz

23 sierpnia 2021 Bez kategorii

praca

Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu ogłasza nabór na wolne stanowisko młodszego bibliotekarza w PBP w Sierpcu, ul. mjra Henryka Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc – pełny etat. Dokumenty należy składać w formie papierowej do dnia 27.08.2021. Poniżej pełen tekst ogłoszenia

 

    1. Wymagania niezbędne

    • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne – bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, kulturoznawstwo, pedagogika, filologia polska,

    • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

    • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

    • nieposzlakowana opinia,

    • stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku,

    • znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek.

 

    2. Wymagania dodatkowe:

    • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

    • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,

    • swobodne korzystanie z internetu i umiejętność wykorzystywania go w pracy,

    • umiejętność pisania, korekty, formatowania i redagowania tekstu,

    • znajomość rynku wydawniczego,

    • umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,

    • sumienność, obowiązkowość, zaangażowanie,

    • kandydat powinien posiadać cechy osobowe i umiejętności niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikami.

 

    3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

    • obsługa użytkowników biblioteki,

    • organizacja różnorodnych form pracy z użytkownikiem biblioteki,

    • popularyzacja czytelnictwa i promocja biblioteki.

    • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

    • planowanie i koordynowanie działań promocyjnych (spotkań z autorami, zajęcia czytelnicze dla dzieci, przeprowadzanie konkursów)

    • prowadzenie obowiązującej dokumentacji bibliotecznej (planowanie, statystyka, sprawozdawczość),

    • dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki,

 

    4. Wymagane dokumenty:

    • list motywacyjny,

    • CV wraz ze zdjęciem oraz klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”,

    • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

    • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

    • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

    • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    • oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku bibliotekarza,

 

    4. Termin i miejsce składania dokumentów:

    • Dokumenty należy składać w formie papierowej do dnia 27.08.2021 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu, ul. mjra Henryka Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc, w godzinach pracy biblioteki (liczy się data wpływu do biblioteki) z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko młodszy bibliotekarz”

    • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

    • Biblioteka zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

    • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej PBP w Sierpcu. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu zostaną dołączone do jego akt osobowych.

    • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

    • Przewiduje się zawarcie umowy o pracę na okres próbny. Jeżeli pracownik spełni wymagania pracodawcy związane ze stanowiskiem, po zakończeniu okresu próbnego zostanie zawarta umowa o pracę na pełny etat. Przewidywany termin zatrudnienia 1 września 2021.

    • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 275 29 71

 

Elżbieta Gozdowska

       Dyrektor PBP w Sierpcu

 

Załączniki:

  1. Nabór na wolne stanowisko – ogłoszenie

  2. Kwestionariusz osobowy

  3. Klauzula informacyjna do procesu rekrutacji

  4. Oświadczenie